Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin sklepu

mapa strony

Regulamin sklepuREGULAMIN PORTALU gvpolska.com.pl

Operatorem witryny internetowej gvpolska.com.pl (zwanej dalej Witryną) jest Sprzedaje.pl Sp z o.o.. z siedzibą przy ul. E. Ciołka 17/4 , 01-445 Warszawa.

Sprzedaje.pl Sp z o.o. jest podatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP 5272693209, REGON 146665539

Kontakt: tel. 22 877 67 76

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Witryny jest sprzedaż produktów i usług.
 2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul. E. Ciołka 17/4 , 01-445 Warszawa.
 3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „KC”). Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 4. Podane niżej, a użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) sformułowania mają następujące znaczenie:
  1. Towary – towary prezentowane na Witrynie
  2. Sprzedawca – operator Witryny, CTR PARTNER
  3. Klient – każdy klient nabywający Towary
  4. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę
  6. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
  7. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Witryny
  8. Twoje konto - zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
  9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  10. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
 5. Korzystanie z Witryny i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu wraz z załącznikami.

II. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Twoje konto aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
 4. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego licząc od godziny 10:00 najbliższego następnego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią złożonego zamówienia.
 5. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku.
  Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
  1. wskazana w ofercie cena towarów odbiega od ich ceny rynkowej
  2. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy
  3. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę
  4. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
  5. Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;
  6. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 6. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu trzech Dni Roboczych, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu trzech Dni Roboczych od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 7. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia. Informacje te zawarte są również w dokumencie ”Koszty dostawy i formy płatności” stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i będącym jego integralną częścią.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta zgłoszone w trakcie składania zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień przed potwierdzeniem zamówienia oraz sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.
 10. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.
 11. Zamówienia są realizowane przez podmioty współpracujące z wysyłką bezpośrednią oraz fakturowaniem dla zamawiającego.

III. Ceny i polityka cenowa

 1. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej gvpolska.com.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

IV. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  1. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
  2. przelewem elektronicznym(e-przelewem), przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta, przelewem zwykłym lub kartą płatniczą – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy

   e-Przelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów poprzez Witrynę wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności on-line i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej gvpolska.com.pl. Konsument nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru. Wybierając jedną z form płatności, o których mowa w pkt. IV b) Regulaminu, Konsument robi to dobrowolnie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych niż wymienione w pkt.1 form płatności, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. Płatności on-line obsługuje firma e-Card S.A. Dostępne formy płatności określa dokument „ Koszty dostawy i formy płatności ” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu i będący jego integralną częścią.

V. Dostawa towarów

 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 16.00, na koszt Klienta. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
 2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Dostawy będą realizowane w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:
  1. zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. IV 1 b) Regulaminu ,
  2. potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. IV 1 a) Regulaminu

  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu przetwarzania zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w zamówieniu. Rozpoczęcie przetwarzania zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem i uznaniem oferty.
 4. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki wysyłanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 5. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
 6. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody.
 7. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie Sprzedaje.pl Sp z o.o. przy ul. E. Ciołka 17/4, 01-445 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

VI. Reklamacje i zwroty - klienci nie będący konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje sie wylacznie w stosunkach z Klientami nie bedacymi Konsumentami.
 2. Do Klientów nie bedacych Konsumentami stosuje sie obecnie obowiazujace przepisy KC.
 3. Jesli nie zachodza przypadki odpowiedzialnosci Sprzedawcy z tytulu rekojmi, upoważniajace Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócic zakupiony Towar jedynie za zgoda Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamknietym opakowaniu.
 4. Z podlegajacej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potracic 30% jej wysokosci tytulem zryczaltowanych kosztów obslugi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje zadnych przesylek odsylanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty - konsumenci

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje sie wylacznie w stosunkach z Klientami bedacymi Konsumentami.
 2. Klientowi, bedacemu Konsumentem, przysluguja uprawnienia z tytulu niezgodnosci Towaru z umowa, na zasadach i w terminach wynikajacych z obecnie obowiazujacych praw konsumenta - KC.
 3. Reklamacje dotyczace niezgodnosci zakupionych Towarów z umowa nalezy zglaszac na adres e-mail kontakt@gvpolska.com.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane beda w terminie 14 Dni Roboczych liczac od daty otrzymania przez Sprzedawce reklamowanych Towarów.
 5. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysylana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.
 6. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegaja zwrotowi swiadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, nie można odstapic. Zasady odstapienia od umowy, w tym wzór formularza o odstapieniu od umowy, z którego Klient może skorzystac, a także przypadki, w których prawo do odstapienia od umowy nie przysluguje okreslone sa w zalaczniku nr 1.
 7. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje konsumentowi w przypadku swiadczen o wlasciwosciach okreslonych przez konsumenta w zlożonym przez niego zamówieniu lub scisle zwiazanych z jego osoba oraz swiadczen, które z uwagi na ich charakter nie moga zostac zwrócone.
 8. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może byc niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje sie caly zestaw.
 9. W razie skutecznego odstapienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniadze zostana zwrócone w ciagu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.
 10. jeżeli reklamacja lub zwrot dotyczy niezgodnosci towaru z umowa badz wynika z wadliwosci dostarczonego sprzetu koszty przesylki pokrywa sprzedajacy.
 11. Natomiast wszelkie koszty zwiazane z odeslaniem towaru w zwiazku z reklamacja lub zwrotem wynikajace z niezadowolenia z nabytego produktu badz uszkodzenia sprzetu przez kupujacego pokrywa konsument.
 12. Dokonując zwrotu towaru, Klient dla przyśpieszenia procedury powinien przesłać na adres email: kontakt@gvpolska.com.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 13. Klient wraz z przesłaniem zwracanego towaru zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie zawierające dane powyżej wskazane, które uprzednio wysłał drogą e-mailową. Wzór oświadczenia mogą Państwo pobrać na dole strony.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia i przedpłacie dokonanej na konto firmy przez zamawiającego, procedura zwrotu nadpłaty jest taka sama. Klient na adres mail kontakt@gvpolska.com.pl przesyła wypełniony i podpisany wniosek przeksięgowania nadpłaty dostępny do pobrania na naszej stronie

VIII. Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury e-Card używającej bezpiecznych technik.
 3. W szczególności operator witryny gvpolska.com.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji e-Card.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. W czasie korzystania z witryny gvpolska.com.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie czasopisma elektronicznego (tzw. newslettera), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
 4. Każda osoba, niebędąca Użytkownikiem, dokonująca płatności zostanie dołączona do bazy danych osobowych.
 5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych gvpolska.com.pl są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 6. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Twoje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny gvpolska.com.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
 7. Witryna gvpolska.com.pl umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami. Komentarze, o których mowa wyżej stają się własnością CTR PARTNER i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji Witryny lub Towarów w niej się znajdujących.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej gvpolska.com.pl. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej gvpolska.com.pl jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na stronie gvpolska.com.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na stronie gvpolska.com.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83).
 7. Operator Witryny nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 8. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Zalacznik nr1
Prawo odstapienia od umowy nie przysluguje w odniesieniu do umów:

 1. o swiadczenie uslug, jeżeli wykonalismy w pelni usluge za Twoja wyrazna zgoda;
 2. w której cena Towaru zależy od wahan na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które moga wystapic przed uplywem terminu do odstapienia od umowy;
 3. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug Twojej specyfikacji lub sluzaca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz ulegajaca szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatnosci do użycia;
 5. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem swiadczenia sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie tresci cyfrowych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jeżeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna Twoja zgoda, przed uplywem terminu do odstapienia od umowy.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy pobrac, wypelnic i odeslac tylko w przypadku checi odstapienia od umowy)

Pobierz formularzPobierz formularz

0


0 szt.

przejdz do koszyka gv polska
rss news RSS - gvpolska.com.pl
Nowości w rodzinie kamer szybkoobrotowych

W sprzedaży dostępne są już dwa nowe modele, które wzbogaciły serię kamer szybkoobrotowych. Urządzenia (GV-SD220-S30X oraz GV-SD220-30X) na swoim wyposażeniu posiadają obiektyw moto-zoom z regulacją ogniskowej w zakresie 4,3-129 mm. Dzięki temu obie kamery są w stanie osiągnąć 30-krotne przybliżenie optyczne, co znacznie ułatwia identyfikację obiektów położonych na dalszym planie. Dodatkowo funkcje WDR PRO (szeroki zakres dynamiki) , a także BLC (kompensacja światła tylnego) znacznie polepszają jakość uzyskanego obrazu. Model GV-SD220-S30X przeznaczony został do użytku zewnętrznego. W związku z tym dysponuje wandalo- i wodoodporną obudową.

Nowości w ofercie GeoVision

Pragniemy poinformować, że w asortymencie naszego sklepu dostępne są całkiem nowe, wandaloodporne kamery hemisferyczne. Modele powstały z myślą o pracy w zmiennych warunkach oświetleniowych. Producent wyposażył je w mechaniczne filtry podczerwieni oraz nowoczesne, czułe przetworniki.


Urządzenia z serii GV-FExxxx doskonale sprawdzą się podczas kameringu zamkniętej przestrzeni. W sprzedaży dostępne są cztery modele:


 • GV-FE3402 (3.0MPix, 15kl./s),
 • GV-FE3403 (3.0MPix, 15kl./s, wbudowany oświetlacz IR),
 • GV-FE5302 (5.0MPix, 10kl./s),
 • GV-FE5303 (5.0MPix, 10kl./s, wbudowany oświetlacz IR).

 • Natomiast kamery z serii GV-FERxxxx dostosowane zostały do monitoringu zewnętrznego. Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech produktów:


 • GV-FER3402 (3.0MPix, 15kl./s),
 • GV-FER3403 (3.0MPix, 15kl./s, wbudowany oświetlacz IR),
 • GV-FER5302 (5.0MPix, 10kl./s),
 • GV-FER5303 (5.0MPix, 10kl./s, wbudowany oświetlacz IR).

 • Serdecznie zapraszamy do zakupów!
  Kamery z serii GV-FD, GV-BL oraz GV-VD posiadają zwiększony zasięg oświetlaczy IR LED

  Pragniemy Państwa poinformować o zwiększeniu deklarowanego zasięgu oświetlaczy podczerwieni zamontowanych w kamerach z serii GV-FD, GV-BL oraz GV-VD. Przeprowadzone badania wykazały, że nowoczesne przetworniki instalowane w kamerach tych serii posiadają zwiększoną światłoczułość, co przekłada się na dużo większą czytelność obrazu rejestrowanego przez te kamery. Poprzedni deklarowany zasięg oświetlacza IR LED zainstalowanego w kamerach z serii GV-FD, GV-BL oraz GV-VD to 15 metrów. Teraz zależnie od kamery jest to 30, 40 czy nawet 50 metrów.

  Archiwum newsów